Kandydat do pracy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - rekrutacja

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Worol Sp. z o.o. z siedzibą w Lasocicach, ul. Szkolna 3, 64-100 Leszno.

2.       W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@worol.pl

3.       Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko w celach procesu rekrutacji. Więcej  informacji na stronie internetowej www.worol.pl/RODO.

4.       Pani/ Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez przekazanie swojego zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

5.       Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

6.       Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie została wyrażona przez Panią/Pana zgoda) do innego administratora danych.

7.       W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy – to jest do państw trzecich.

9.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 1 miesiąc, a gdy wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na udział
w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

10.    Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

 

Działając na podstawie art. 6 ust.1 lit. A RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji do roku czasu od momentu jego złożenia.

 

Data i podpis ……………………………………………………